ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนจักราชวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2567


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 การแสดงตลก ครูนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
2 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 ครูไอศูรย์ อัตตโนคติ 6

  เต็ม

3 บันเทิงศิลป์ ครูประยุทธ ช่างเกวียน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
4 ท่ิองเที่ยวจีน ครูวิกานดา คงคางาม 4,5,6

  เต็ม

5 สื่อสร้างสุข ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา 4,5,6

  เต็ม

6 วงดนตรีลูกทุ่งกระโดนทอง ครูชโยดม ประภาสโนบล 4,5,6

  เต็ม

7 กีตาร์ ฮีโร่ ครูพูนสวัสดิ์ สุคนธพงศ์ 4,5,6

  เต็ม

8 ปริศนาอักษรไขว้ ครูพิจิตรา หัตถกิจ 4,5,6

  เต็ม

9 Happiness ครูน้อง​นุช​ บุญจันทร์ 4,5,6

  เต็ม

10 A-MATH 2567 ครูยุวรินทร์ สามารถ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
11 ประวัติศาสตร์น่ารู้ ครูวราวรรณ สุดทองหลาง 4,5,6

  เต็ม

12 Com club ครูนิรชา วรสุวรรณ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
13 ทุกปัญหามีทางออก ครูพาขวัญ สุมหิรัญ 4,5,6

  เต็ม

14 ศิลปะสร้างสรรค์ ครูนราธิป จันดาแพง 4,5,6

  เต็ม

15 เพศวิถี ครูกมลรัตน์ สิงห์กุล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
16 สิ่งประดิษฐ์จากวัตถุเหลือใช้ ครูจงกล พรมโสภา 4,5,6

  เต็ม

17 พับกระดาษหรรษา ครูสุกานดา เตโพธิ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
18 สร้างรายได้ด้วย AI (Computer) ครูนันทวัฒน์ กล้ารบ 4,5,6

  เต็ม

19 สายผลิต Writer ครูบุณยวีร์ การชงัด 4,5,6

  เต็ม

20 YC เพื่อนรัก นักฟังเสียงหัวใจ ครูกัญญาวีร์ ประสพผล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
21 บาสเกตบอล ครูพิพัฒน์พล จิตพิมาย 4,5,6

  เต็ม

22 รอบรู้กฎหมาย ครูหนูกาญจน์ โลนไธสง 4,5,6

  เต็ม

23 อสม.น้อย ครูรำไพ พกกลาง 4,5,6

  เต็ม

24 ร้อยแปด~พันเก้า ครูวรรณวไล จันทาบ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
25 เวลาว่างสร้างรายได้ ครูจีฬารัตน์ ทองสุ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
26 สวนพฤกษศาสตร์ ครูปาจรีย์ ป่วงกระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
27 TREDY LIFT ครูชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์ 4,5,6

  เต็ม

28 oh! English Camp ครูอัศวิณีย์ ศาลารักษ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
29 นาฏศิลป์ ครูปางคณา ชำนิประโคน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
30 สวนพฤกษศาสตร์ 2 ครูนพรุจ แก่นกระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
31 สวนพฤษศาสตร์67 ครูชลิดา เขียวปาน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
32 โคราชบ้านเอง ครูยุวรี จีนทองหลาง 4,5,6

  เต็ม

33 Science Show ครูธนาธิป พันธุ์โหมด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
34 Chill Chill Science movies ครูสมศรี ตวยกระโทก 4,5,6

  เต็ม

35 ชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูปรัศนีย์ สอสูงเนิน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
36 เคมีในชีวิตประจำวัน ครูสุกัญญา สุนทร 4,5,6

  เต็ม

37 คณิต คิด สนุก ครูอรัญญา อะทอยรัมย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
38 Lab Boy and Lab girl ครูจิรนันท์ พรหมลิ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
39 แอโรบิก ครูศจี วิเศษ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
40 การจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูปาริชาติ เนตรทองหลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
41 ว่าง emptiness ครูกรกนก ร้อยอำแพง 4,5,6

  เต็ม

42 ชุมนุมขนมอร่อยด้วยมือเรา ครูปาริทัศน์ นิลยอง 4,5,6

  เต็ม

43 งานสานพฤกษศาสตร์ ครูสรรญ์ มากทรัพย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
44 คนดีวิถีพุทธ ครูปาณิสรา กาญจนชัยโชติ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
45 คณิตพาเพลิน ครูวาสนา กุนอก 4,5,6

  เต็ม

46 UNO ครูประภัสสร เพชรสุ่ม 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
47 นักประดิษฐ์สร้างสรรค์ ครูปุญญิสา ปุณณรัตนกุล 4,5,6

  เต็ม

48 วอลเลย์บอล​ ​1 ครูผกามาศ ลิ้มศิริอังกูร 4,5,6

  เต็ม

49 วอลเลย์บอล​ 2 ครูธณัฐตา ราษฎร์เจริญ 4,5,6

  เต็ม

50 ชุมนุมสภานักเรียน ครูอภิญญา ลาภรัตน์ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
51 ภาษา...พาเพลิน ครูนิภาวรรณ ภูมิทน 4,5,6

  เต็ม

52 ติวฟิสิกส์JV2567 ครูสุดากาญจน์ รัตนสุข 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
53 ธนาคารโรงเรียน ครูวิณารัตน์ สงวนจะบก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
54 Learn English with song ครูอภิสิทธิ์ ขันนอก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
55 ENGLISH is GAME !! ครูศิริลักษณ์ เขียวสาคู 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
56 Small talk ครูฑิพาพรรณ นุชมี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
57 อังกฤษสนุก ลุกนั่งสบาย ครูชนวีร์ ขันติวงษ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
58 ภาษาพาสนุก ครูจันนิกา ถองกระโทก 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
59 พยาบาลน้อย ครูเกษร ป่าขมิ้น 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
60 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3ห้อง 2 ครูทัศนี ฆารเจริญ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
61 การแสดงจีน ครูกิรดา คำตา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
62 Board game ครูเอกลักษณ์ วรรธนาจิรานนท์ 4,5,6

  เต็ม

63 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูทิพย์ชนก บัวเปีย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
64 ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการแข่งขัน ครูวินัย หนุนกระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
65 สภานักเรียน 2 ครูทิพย์สุคนธ์ ไตรพรม 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
66 รักษ์ภาษา ครูปราณี พิศุทธิสุวรรณ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
67 อนุรักษ์ดนตรีไทย ครูณัฐดนัย เงาเกาะ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
68 เที่ยวไทยกันเถอะ ครูวิไลรัตน์ พงษ์ภาลี 4,5,6

  เต็ม

69 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 ครูชลดา ใช้ช้าง 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 38
70 สวนพฤกษศาสตร์ 3 ครูนัทธมน เฝ้ากระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
71 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ห้อง 1 ครูมนัส วรสีหะ 5

  เต็ม

72 คีตะมวยไทย ครูณัฐนันท์ งามลาภ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
73 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (ห้อง2) ครูสถิต ถูระพี 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
74 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 1 (ห้อง 1) ครูกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
75 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูอภัย ดวงคำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
76 Photo 4 U ครูเชษฐ์ รักกลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6