ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนจักราชวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2566


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ครูประยุทธ ช่างเกวียน 4,5,6

  เต็ม

2 ทุกปัญหามีทางออก ครูพาขวัญ สุมหิรัญ 4,5,6

  เต็ม

3 สวนพฤกษศาสตร์ ครูชลิดา เขียวปาน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
4 PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ครูจีฬารัตน์ ทองสุ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
5 Chill Chill Science movies (ชิลชิลไซเอินซมูฟวี) ครูสมศรี ตวยกระโทก 4,5,6

  เต็ม

6 นักนันทนาการ ครูนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
7 PAT1 ครูประภัสสร เพชรสุ่ม 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
8 YC วัยใส เพื่อนคู่ใจ วัยคู่คิด ครูกัญญาวีร์ ประสพผล 4,5,6

  เต็ม

9 คีตะมวยไทย ครูณัฐนันท์ งามลาภ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
10 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 ครูไอศูรย์ อัตตโนคติ 4,5,6

  เต็ม

11 พฤกษศาสตร์คณิตศาสตร์ ครูสรรญ์ มากทรัพย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
12 ไพ่บริดจ์ฝึกสมอง ครูอัญญาลักษณ์ ทินกระโทก 4,5,6

  เต็ม

13 มูเตลู ครูอุทัย วงณรา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
14 มหัศจรรย์โลกกว้าง ครูจีรวรรณ ประคำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
15 การจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์ ครูปาริชาติ เนตรทองหลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
16 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 ครูชลดา ใช้ช้าง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
17 ชุมนุมรักคณิต ครูวาสนา กุนอก 4,5,6

  เต็ม

18 Learn! English with BTS ครูจงกล พรมโสภา 4,5,6

  เต็ม

19 พับกระดาษหรรษา ครูสุกานดา เตโพธิ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
20 Networkจิตอาสา ครูเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
21 ชุมนุมสภานักเรียน ครูอภิญญา ลาภรัตน์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
22 เปตอง ครูธีรวัฒน์​ สุขศรีพะเนา​ว์​ 4,5,6

  เต็ม

23 เกม 24 ครูสาทิพย์ ถือความสัตย์ 4,5,6

  เต็ม

24 คนอยากเล่า ครูน้อง​นุช​ บุญจันทร์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
25 นิ้วเทพ ครูนิรชา วรสุวรรณ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
26 Science show ครูธนาธิป พันธุ์โหมด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
27 TGAT2 ครูนัชนันท์ ปลื้มญาติ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
28 Dance Cover ครูปนุศรา เฉียดไธสง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
29 สวนพฤกษศาสตร์2 ครูนพรุจ แก่นกระโทก 4,5,6

  เต็ม

30 TGAT ครูฑิพาพรรณ นุชมี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
31 สวนพฤกษศาสตร์ 3 ครูนัทธมน เฝ้ากระโทก 4,5,6

  เต็ม

32 Photo 4 U ครูเชษฐ์ รักกลาง 4,5,6

  เต็ม

33 ไอเดียอิสระ ครูปุญญิสา ปุณณรัตนกุล 4,5,6

  เต็ม

34 ดนตรีไทย ครูณัฐดนัย เงาเกาะ 4,5,6

  เต็ม

35 เคมีในชีวิตประจำวัน ครูสุกัญญา สุนทร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
36 ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการแข่งขัน ครูวินัย หนุนกระโทก 4,5,6

  เต็ม

37 คนดีวิถีพุทธ ครูปาณิสรา กาญจนชัยโชติ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
38 ดนตรีสากล ครูชโยดม ประภาสโนบล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
39 Computer Skills for education ครูนันทวัฒน์ กล้ารบ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
40 เสริมทักษะภาษาไทย ครูดวงพร วรสีหะ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
41 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2566 ครูมนัส วรสีหะ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
42 สวนพฤกษศาสตร์ 5 ครูอภัย ดวงคำ 4,5,6

  เต็ม

43 สวนพฤกษศาสตร์8 ครูอารียา ช้อนทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
44 สวนพฤกษศาสตร์ 7 ครูทิพย์ชนก บัวเปีย 4,5,6

  เต็ม

45 แอโรบิก ครูศจี วิเศษ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
46 PAT จีน ครูนิภาพร คุ้มกลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
47 脸谱 หน้างิ้ว(หน้ากากจีน) ครูวิกานดา คงคางาม 4,5,6

  เต็ม

48 รักษ์สุขภาพ ครูประภา บุญนิธิ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
49 PAT ฟิสิกส์ ครูปิยรส ลาภารัตน์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
50 สวนพฤกษศาสตร์ 6 ครูปาจรีย์ ป่วงกระโทก 4,5,6

  เต็ม

51 ดอง ด๊อง ดอง ครูนิสากร สหัสสุขมั่นคง 4,5,6

  เต็ม

52 Eng-talk ครูอัศวิณีย์ ศาลารักษ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
53 สำนวนชวนอ่าน ครูวราภรณ์ ศรีสันต์ 4,5,6

  เต็ม

54 Learning English with Esport (ROV) ครูอภิสิทธิ์ ขันนอก 4,5,6

  เต็ม

55 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ครูกาญจนา แสนมี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
56 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย ครูพิจิตรา หัตถกิจ 4,5,6

  เต็ม

57 Go with the flow ครูเวณิกา แก้วเพชร 4,5,6

  เต็ม

58 ภูมิปัญญาไทย ครูจารุวรรณ บุตรเจริญ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
59 ธนาคารโรงเรียน ครูวิณารัตน์ สงวนจะบก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
60 ยุวบรรณารักษ์ ครูยุวดี โพธามาตย์ 4,5,6

  เต็ม

61 นาฏศิลป์ ครูปางคณา ชำนิประโคน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
62 ประวัติศาสตร์น่ารู้ ครูวราวรรณ สุดทองหลาง 4,5,6

  เต็ม

63 รอบรู้กฎหมาย ครูหนูกาญจน์ โลนไธสง 4,5,6

  เต็ม

64 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ครูทัศนี ฆารเจริญ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
65 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร ครูสุรวุฒิ ซอกรัมย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
66 Math Bingo ครูวาสนา พิระชัย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
67 แฮนด์บอล ครูจิตรกร เด่นกลาง 4,5,6

  เต็ม

68 วอลเล่ย์บอล ครูธณัฐตา ราษฎร์เจริญ 4,5,6

  เต็ม

69 นักศึกษาวิชาทหาร ปี1 ครูสุธินันท์ เลิศนา 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
70 สวนพฤกษศาสตร์ 1 ครูปรัศนีย์ สอสูงเนิน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
71 สร้างสรรค์ผลงานวิทย์ ครูลักขณา สาหร่ายกลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
72 A-MATH & SUDOKU ครูยุวรินทร์ สามารถ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
73 เสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกมส์ ครูจันนิกา ถองกระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
74 เก็บเล็กผสมน้อย ครูนิภาวรรณ ภูมิทน 4,5,6

  เต็ม

75 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ครูกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 7