ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนจักราชวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2567


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 การแสดงตลก ครูนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
2 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 ครูไอศูรย์ อัตตโนคติ 6

  เต็ม

3 บันเทิงศิลป์ ครูประยุทธ ช่างเกวียน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
4 ท่ิองเที่ยวจีน ครูวิกานดา คงคางาม 4,5,6

  เต็ม

5 สื่อสร้างสุข ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา 4,5,6

  เต็ม

6 วงดนตรีลูกทุ่งกระโดนทอง ครูชโยดม ประภาสโนบล 4,5,6

  เต็ม

7 กีตาร์ ฮีโร่ ครูพูนสวัสดิ์ สุคนธพงศ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
8 ปริศนาอักษรไขว้ ครูพิจิตรา หัตถกิจ 4,5,6

  เต็ม

9 Happiness ครูน้อง​นุช​ บุญจันทร์ 4,5,6

  เต็ม

10 A-MATH 2567 ครูยุวรินทร์ สามารถ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
11 ประวัติศาสตร์น่ารู้ ครูวราวรรณ สุดทองหลาง 4,5,6

  เต็ม

12 Com club ครูนิรชา วรสุวรรณ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
13 ทุกปัญหามีทางออก ครูพาขวัญ สุมหิรัญ 4,5,6

  เต็ม

14 ศิลปะสร้างสรรค์ ครูนราธิป จันดาแพง 4,5,6

  เต็ม

15 เพศวิถี ครูกมลรัตน์ สิงห์กุล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
16 สิ่งประดิษฐ์จากวัตถุเหลือใช้ ครูจงกล พรมโสภา 4,5,6

  เต็ม

17 พับกระดาษหรรษา ครูสุกานดา เตโพธิ์ 4,5,6

  เต็ม

18 สร้างรายได้ด้วย AI (Computer) ครูนันทวัฒน์ กล้ารบ 4,5,6

  เต็ม

19 สายผลิต Writer ครูบุณยวีร์ การชงัด 4,5,6

  เต็ม

20 YC เพื่อนรัก นักฟังเสียงหัวใจ ครูกัญญาวีร์ ประสพผล 4,5,6

  เต็ม

21 บาสเกตบอล ครูพิพัฒน์พล จิตพิมาย 4,5,6

  เต็ม

22 รอบรู้กฎหมาย ครูหนูกาญจน์ โลนไธสง 4,5,6

  เต็ม

23 อสม.น้อย ครูรำไพ พกกลาง 4,5,6

  เต็ม

24 ร้อยแปด~พันเก้า ครูวรรณวไล จันทาบ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
25 เวลาว่างสร้างรายได้ ครูจีฬารัตน์ ทองสุ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
26 สวนพฤกษศาสตร์ ครูปาจรีย์ ป่วงกระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
27 TREDY LIFT ครูชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์ 4,5,6

  เต็ม

28 oh! English Camp ครูอัศวิณีย์ ศาลารักษ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
29 นาฏศิลป์ ครูปางคณา ชำนิประโคน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
30 สวนพฤกษศาสตร์ 2 ครูนพรุจ แก่นกระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
31 สวนพฤษศาสตร์67 ครูชลิดา เขียวปาน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
32 โคราชบ้านเอง ครูยุวรี จีนทองหลาง 4,5,6

  เต็ม

33 Science Show ครูธนาธิป พันธุ์โหมด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
34 Chill Chill Science movies ครูสมศรี ตวยกระโทก 4,5,6

  เต็ม

35 ชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูปรัศนีย์ สอสูงเนิน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
36 เคมีในชีวิตประจำวัน ครูสุกัญญา สุนทร 4,5,6

  เต็ม

37 คณิต คิด สนุก ครูอรัญญา อะทอยรัมย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
38 Lab Boy and Lab girl ครูจิรนันท์ พรหมลิ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
39 แอโรบิก ครูศจี วิเศษ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
40 การจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูปาริชาติ เนตรทองหลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
41 ว่าง emptiness ครูกรกนก ร้อยอำแพง 4,5,6

  เต็ม

42 ชุมนุมขนมอร่อยด้วยมือเรา ครูปาริทัศน์ นิลยอง 4,5,6

  เต็ม

43 งานสานพฤกษศาสตร์ ครูสรรญ์ มากทรัพย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
44 คนดีวิถีพุทธ ครูปาณิสรา กาญจนชัยโชติ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
45 คณิตพาเพลิน ครูวาสนา กุนอก 4,5,6

  เต็ม

46 UNO ครูประภัสสร เพชรสุ่ม 4,5,6

  เต็ม

47 นักประดิษฐ์สร้างสรรค์ ครูปุญญิสา ปุณณรัตนกุล 4,5,6

  เต็ม

48 วอลเลย์บอล​ ​1 ครูผกามาศ ลิ้มศิริอังกูร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
49 วอลเลย์บอล​ 2 ครูธณัฐตา ราษฎร์เจริญ 4,5,6

  เต็ม

50 ชุมนุมสภานักเรียน ครูอภิญญา ลาภรัตน์ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
51 ภาษา...พาเพลิน ครูนิภาวรรณ ภูมิทน 4,5,6

  เต็ม

52 ติวฟิสิกส์JV2567 ครูสุดากาญจน์ รัตนสุข 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
53 ธนาคารโรงเรียน ครูวิณารัตน์ สงวนจะบก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
54 Learn English with song ครูอภิสิทธิ์ ขันนอก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
55 ENGLISH is GAME !! ครูศิริลักษณ์ เขียวสาคู 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
56 Small talk ครูฑิพาพรรณ นุชมี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
57 อังกฤษสนุก ลุกนั่งสบาย ครูชนวีร์ ขันติวงษ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
58 ภาษาพาสนุก ครูจันนิกา ถองกระโทก 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
59 พยาบาลน้อย ครูเกษร ป่าขมิ้น 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
60 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3ห้อง 2 ครูทัศนี ฆารเจริญ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
61 การแสดงจีน ครูกิรดา คำตา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
62 Board game ครูเอกลักษณ์ วรรธนาจิรานนท์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
63 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูทิพย์ชนก บัวเปีย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
64 ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการแข่งขัน ครูวินัย หนุนกระโทก 4,5,6

  เต็ม

65 สภานักเรียน 2 ครูทิพย์สุคนธ์ ไตรพรม 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
66 รักษ์ภาษา ครูปราณี พิศุทธิสุวรรณ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
67 อนุรักษ์ดนตรีไทย ครูณัฐดนัย เงาเกาะ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
68 เที่ยวไทยกันเถอะ ครูวิไลรัตน์ พงษ์ภาลี 4,5,6

  เต็ม

69 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 ครูชลดา ใช้ช้าง 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 38
70 สวนพฤกษศาสตร์ 3 ครูนัทธมน เฝ้ากระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
71 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ห้อง 1 ครูมนัส วรสีหะ 5

  เต็ม

72 คีตะมวยไทย ครูณัฐนันท์ งามลาภ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
73 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (ห้อง2) ครูสถิต ถูระพี 5

  เต็ม

74 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 1 (ห้อง 1) ครูกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
75 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูอภัย ดวงคำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
76 Photo 4 U ครูเชษฐ์ รักกลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5